2

Scho chli wy Araabisch

Eng verwandt – das gseet mù doch!
Geschter han i ùmmi amaau zwoo wùnderbaari Missverständnis-Gschûchte rùnd ùm ds Seislertütscha köört. Momoou, üsersch Dialäkt töönt ja scho chli Araabisch!

 

De Arbiitskolleg vo ra Seislera, wo z Bärn wärchet, isch hiim vo de Feerie z Dubai. «Dubai?», het d Seisleri imù gfragt, «vùrma mù daas?»

Är ggùgget si aa ù siit voller Bewùnderig: «Waas? Chasch dù Arabisch?»

Klaar! Vùmamudas isch graad yygangs Aarabie rächts. We mù det ging gredi wytter geengi, cheeme mù i d Stadt Chaschmerne. Det woont de Emir Chachla Abodenay.

Das hiit er sicher gwûsst, oder?

As andersch Maau het die glyychi Frou im Spitaau a auti Frou müesse zùn era Operazyoon bringe. Am Schlùss muess es d Pazyenti bekanntlich vom Bett ùf ds Operationsbrätt schaffe. «Chiit ier anni rûtsche?», fragt si d Pazyenti.

Ali Tökter ù Pfleeger ggùgge si mit grüselig groossen Ùùgen aa ù fraage lyyslig, ob de sia mit der auti Frou duzis sygi. «Neei, wysoo?», chùnt si nit druus.

E moou, si het doch em Anni gseit, si söu rûtsche.

Wys de Zuefau wöle het, het di Pazyenti taatsächlich Anni ùs Voornaame ghääbe. U Anni, rûtsche isch ùs zûmlich diräkti Uuffoorderig aaggùgget choo.

I gange dûri, wen i settig Mûschterlini kööre! Hiit ier o no so wùnderbaari Missverständnis-Gschûchte rùnd ùm ds Seislertütscha? De sääget mersch emù de!

 

Kommentare zu diesem Artikel

exilfribourger

I cha leider nid so guet Seislerdütsch, aber ä Koleg ir Lehr het mau äs Kaffi spändiert, wüuer 16 isch cho. Mir hei aui uf d Uhr gluegt u ihm gseit, äs sig aber ersch 3 u är sig scho da ...

Christian Schmutz

 

Super Gschûcht! 
I ha a de Mundartnacht z Solothurn spraachspiilerisch gsiit, dass d Seisler nit "wärde", sondern äbe "chäme". Wier chäme z.B. schwanger – emù a Tûü vo üüs… 
Da het de ööschtryychisch Moderator gsiit, das sygi supper-gäbig: Wen er a Seisler Frûndyn hiigi ù dia imù säägi, si sygi schwanger CHOO, de müessi äär sich ki Soorge machen. We si scho schwanger choo isch, chan äär ja nit de Vatter syy ;-)