Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Hugo: Myschù, was heschù gmacht am Eerschtag-Uùgschte? Michel: Puuuuh, lengwylig ùma ghocket. Stöu der voor: ii, Michel Meier, amaau am Nazyonaau-Fyrtig oni Füürwärch. Wär hetti…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Das ist ein bezahlter Beitrag mit kommerziellem Charakter. Text und Bild wurden von der Firma Muster AG aus Musterwil zur Verfügung gestellt oder im Auftrag der Muster AG erstellt.

Hugo: Myschù, was heschù gmacht am Eerschtag-Uùgschte?
Michel: Puuuuh, lengwylig ùma ghocket. Stöu der voor: ii, Michel Meier, amaau am Nazyonaau-Fyrtig oni Füürwärch. Wär hetti daas teicht?
Hugo: Aber hesch eppa woou kauterwyys as Rakeetli zwüü la gaa, oder?
Michel: Sicher nit! We de Staatsraat siit: «Neei!», de isch neei!
Franz beginnt zu schluchzen: Aber i bü doch egschtra ds ganz Jaar lieba gsyy, sniff, fùr ass i iinisch im Jaar jùscht cha bübele ù pfäfzgere.
Patrick: Aber Fränzù! Schüsch büschù emù nit son as weelydigs Tüpfi.
Hugo: Jaa, wa d Puure üsùm Bùndesraat a Brügiwaage vou Müscht vor d Tüür gcharet hii, heschù o glachet ù gchlatschet.
Michel: Das fünen ii itz aber gaar nit schöön. Stölet nùch voor, we daas ööch passiert wee: Dù chùsch hiim, büsch düri ù wosch nüüt andersch aus so flingg wy müglich i ds Hùùli …
Hugo: … ù stattdesse heschù ùf ds Maau a Bäärg «stinkende Tatsachen» vor ùm Huus. Jaa, nit graad gglùschtig.
Franz: Das sygi wäge syr Müscht-Politik, hii d Puure gsiit.
Patrick: Aber rächt hii si schoo. Was sich di Bùndesräät aus uusdeiche. Das git ùnder ki Chuehutt. Si rede Müscht ù bue Müscht ù sy awä no fuu wy Müscht.
Michel: Loss ne politisiere. Wyn a Groossa!
Franz: Jajaa, si isch schöön, dyni Aaspraach zùm Nationaau-Fyrtig. Aber wiisch: Uusrüeffe cha jeda. Machs zeersch besser.
Patrick: Potz Wärchtigshemmli. Was dii chii, chenten ii scho lang. Un a Aaspraach haa eersch rächt!
Hugo: Dù geengisch gschiider amaau an a Gmiinsversammlig, statt daa Pastis z süürggele ù näy törffe ds Gfrääs uufzschryysse.
Michel: Dasch ds Stichwort … Lisi, no as Pastis.
Franz: Aber itz wii mer doch graad ggùgge, wäär d National-Hymne cha singe.
Alle gemeinsam: Trittst im Morgenrot lalaaa, seh ich dich lalalalaaa. Laalalalalaaa laalaa – laalalalalaa laalaalalalaaa laaa …
Hugo: Itz gää mer nis d Hann, lege no as roots Schwyzer Lyybli aa ù näy gaa mer scho fasch dedüür ùs Schwyzer Schutt-Natzi.
Franz: Dä Sprùch isch sicher nit ùf dym Müscht gwachse.
Hugo: Neei, aber ùf ùm Deiss sym – dem vor de Tüür.

Christian Schmutz,
Oorespitzer

Meistgelesen

Mehr zum Thema