Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Tschau zäme.Ouwää Mischù. Zyt wenn büsch de dùù bi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Das ist ein bezahlter Beitrag mit kommerziellem Charakter. Text und Bild wurden von der Firma Muster AG aus Musterwil zur Verfügung gestellt oder im Auftrag der Muster AG erstellt.

Tschau zäme.Ouwää Mischù. Zyt wenn büsch de dùù bi de «Nez rouge»?Spott nit. Wär hetti daas teicht, ass es son as vùrbrones Wùchenend geebi.Muesch haut d Frybùùrgera lääse. Di het emù amSamschtig as par Süneleni drin ghääbe.Lisi, no as Pastis, bitte.Dù minsch:Lieber a rooti Naasa vam Pastis aus va de Sùna? Oder a rooti Naasa va de Erchöutige, wa mù i settigùm Wätter zämelist.Ja wiisch, Pädù. Dù büsch nüme de Jüngschta. Buuchfryy mueschù haut nùme im Sùmmer uusprobiere. Aus ob i nit drùf achteti, jùscht aagliit z syy.Hä? I ha di graad nit vùrstane. As chùnt mer voor wyn as uurauts Gramofon. As stöört mee aus eppis andersch.Saasseri.Aber i muess scho sääge: Lieber a rooti Naasa va de Sùna statt i Stùùrm z choo wy d Amerikaaner geschter.A rooti Naasa chentis o gää va Aastrengig, we mù sich
muess dùr ds Abstümigsmateriaau graabe.Oder a rooti Naasa vam Hockey ggùgge im Feernsee.Potz Wärchtigshemmli, jaa. I han a gueti Naasa ghääbe, ass i gäge d Lette dehiim plübe bü ù ggùgget ha. Di Schwyzer sy ja gaar nit so schlächt.Das chente mù va de Schwyzer Flüüger o sääge. Chumm het d «Swiss» mit ama Bieli di chlynnere va de gröösere Flüügere abgschlaage, de isch si a de Böörse scho 20 Prozent wùy.Rooti Naase ù ds Kässeli vou statt rooti Zaale ù d Naasa vou. Itz feeut dene Flüügere nùme no a rooti Naasa fùr ds vouständig Glück.U dier as Hueschteguetzi.

Meistgelesen

Mehr zum Thema